دانلود فایل ارزیابی نظریه معرفت شناختی یا پوزیتیویسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 دانلود فایل ارزیابی نظریه معرفت شناختی یا پوزیتیویسم دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل ارزیابی نظریه معرفت شناختی یا پوزیتیویسم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

1)مقدمه    1
2)رویکرد واژه شناختی    3
3)رویکرد تاریخی (ماهیت نظریه):    4
الف) پوزیتیویسم؛ نسل نخست (لاک, هیوم, کنت)    4
ب)پوزیتیویسم, نسل دوم (حلقه وین)    11
ج)پوزیتویسم: نسل سوم (کارل همپل)    14
4)تاثیر محیط اجتماعی - سیاسی بر شکل گیری نظریه پوزیتیویسم    16
5) اثر بخشی پوزیتیویسم بر مسائل سیاسی و اجتماعی:    19
6)نقد و نتیجه گیری    24
فهرست منابع و یادداشتها    29

 

1)مقدمه
پوزیتیویسم چیست؟ «پوزیتیویسم به مثابه یک رهیافت علمی در علوم اجتماعی معتقد است که امور می‌بایستی به مثابه واقعیات محض مطالعه شوند و رابطه بین واقعیات مزبور می‌تواند به وضع قوانین علمی منجر شود.
برای پوزیتیویست‌ها, چنین قوانینی شانی مشحون از حقیقت دارند و واقعیات اجتماعی به همان شیوه واقعیات طبیعی‌ می‌بایستی مورد مطالعه واقع شوند».]1 [
هر چند ارائه چنین تعریفی از سوی «اسمیت» در کتاب «علم اجتماعی در تردید», ضامن پرهیز از آشفتگی واژه شناختی در برخورد با نظریه‌ای به گستردگی پوزیتیویسم است؛ اما «پرتاب شدگی» قابل ملاحظ‌ایی که در اثر مطالعه تعاریفی از این دست به محقق دست می‌دهد, وی را بلافاصله به جستجوی ریشه‌های معرفتی نظریه مزبور سوق می‌دهد تا از احساس غریب «پرتاب شدگی» فاصله بگیرد.

 

منابع
)نظریات کمی گرایانه توسعه به نحو جالبی با تاکید بر رابطه معنادار بودن در منبع ذیل در مورد توجه قرار گرفته است:
برتران بدیع. توسعه سیاسی. چ اول . ترجمه دکتر احمد نقیب زاده. تهران. نشر قوس. 1376. صص 33-29.
37)آنتونی گیدنز. همان کتاب صص 152-151.
38) Ibid.
39)برای نگاهی تفصیلی به این نقد نگاه کنید به : تام باتامور. مکتب فرانکفورت. چ اول. اصفهان. نشر پرسش. 1373. صص 45-37.
40)اقتباس از : راجر تریگ. همان کتاب صص 19-18.
41)آلن. اف. چالمرز. چیستی علم . درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی. چ ششم. ترجمه دکتر سعید زیبا کلام . تهران. سمت . 1384. ص 50.
42)اقتباس از: راجر تریگ. همان کتاب. صص 178-171.
43)اقتباس از: دکتر سعید زیباکلام. معرفت شناسی اجتماعی (طرح و نقد مکتب ادینبورا). چ اول. تهران. سمت. 1384. صص 261-259.
(این نظریه که در معرفت شناسی مکتب ادینبورا تحت عنوان آموزه حیل و از آموزه دو هم – کوآین اخذ شده است از سوی بری بارنز مورد تاکید قرار گرفته است.)
44)اقتباس از: مرتضی مردیها. فضیلت عدم قطعیت در علم شناخت اجتماع. چ اول. تهران. انتشارات طرح نو. 1382. صص 99-81.

لینک کمکی