دانلود فایل اشتغال زنان و تاثیرات آن بر ساختار خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 دانلود فایل اشتغال زنان و تاثیرات آن بر ساختار خانواده دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل اشتغال زنان و تاثیرات آن بر ساختار خانواده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده:
این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند. جامعه آماری در این تحقیق, زنان متأهل شاغل در بیمارستان, مدارس ابتدایی, راهنمایی, متوسطه و برخی از موسسات دولتی نظیر فرهنگسراها و ... تشکیل یم دهند. شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی سیتماتیک می باشد و حجم نمونه کل این تحقیق 100 نفر از زنان شاغل شهر تهران است.
فرضیه هایی که در این تحقیق به کار برده شده است به شرح زیر می باشد که با انجام مراحل تحقیق تایید یا رد هر یک از آنها به اثبات رسیده است:
1-به نظر می رسد بین تعداد فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ? تأئید شد.
2-به نظر می رسد بین وضعیت تحصیلی فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ? تأئید شد.
3-به نظر می رسد بین اختلافات زناشویی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ? تأئید شد.
4-به نظر می رسد بین قدرت تصمیم گیری زن در خانواده و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ? تأئید شد.
5-به نظر می رسد بین رابطه مادر فرزندی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ? تأئید شد.
6-به نظر می رسد بین موقعیت اقتصادی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ? رد شد.
7-به نظر می رسد بین موفقیت اجتماعی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ? رد شد.
8-به نظر می رسد بین میزان خودباوری زنان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ? رد شد.
9-به نظر می رسد بین ساعات کاری زنان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ? رد شد.
شاحص سازی متغیرها
متغیر مستقل:
1-ساعت کاری
    1-1-نقش ساعات کاری در وظایف مادر و همسری
2-تعداد فرزندان
    1-2-تعداد فرزندان
3-موقعیت اقتصادی
    1-3-میزان درآمد فرد
    2-3-میزان درآمد همسر
    3-3-نوع مسکن
    4-3-محل سکونت
4-موقعیت اجتماعی
    1-4-میزان احترام اطرافیان به خود
    2-4-میزان پذیرش عقاید فرد
    3-4-میزان مفید بودن اشتغال زنان در جامعه
    4-4-میزان ارزش گذاری به اشتغال زنان
5-میزان خودباوری زنان
    1-5-میزان اعتماد به نفس
    2-5-میزان الگوپذیری از دیگران
    3-5-میزان تصمیم گیری در امور
6-اختلاف زناشویی
    1-6-مخالف بودن مرد به ادامه کار زن
    2-6-تعصبات سنتی مرد
    3-6-نرسیدن به امور خانه و تربیت فرزندان
7-قدرت تصمیم گیری زن در خانواده
    1-7-نحوه استفاده از درآمد شخصی
    2-7-نحوه تربیت فرزندان
    3-7-نحوه تنظیم مخارج منزل
8-وضعیت تحصیلی فرزندان
    1-8-موفقیت تحصیلی فرزند
    2-8-نقش اشتغال مادر در تحصیلات فرزند
9-رابطه مادری و فرزندی
    1-9-میزان گفتگو میان مادر و فرزند
    2-9-میزان تفریحات میان مادر و فرزند
    3-9-میزان حس اعتماد میان مادر و فرزندان
شاخص سازی متغیر وابسته:
اشتغال زنان و تاثیر آن بر ساختار خانواده
    کاهش تعداد فرزندان خانواده
    اختلال در روابط زناشویی
    عدم توجه زن به سلامت روحی و جسمی خود
    خستگی و بی حوصلگی
    وجود تقسیم کار در خانه
    وجود مسئولیت پذیری در میان فرزندان
    اختلال در سلامت جسم و روح فرزندان
4-1-تجزیه تحلیل توصیفی داده ها
جداول شماره 1
-سوال مربوط به سن
360Pix    Pi%    Pi    Fi    سن
2/25    7    07/0    7    20-25
4/86    27    24/0    24    25-30
18    5    05/0    5    30-35
90    25    25/0    25    35-40
4/140    39    39/0    39    40 به بالا
360=360Pix
100=%Pi 
1=Pi 
100=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول در این جامعه آماری 7 درصد دارای سن 20-25 سال و 24 درصد دارای سن 25-30 سال و 5 درصد  دارای سن 30-35 ساله و 25 درصد دارای سن 35-40 و 39 درصد دارای سن 40 به بالا می باشد.
جداول شماره 2
-سوال مربوط به تحصیلات
360Pix    Pi%    Pi    Fi    تحصیلات
6/22/1151    6    06/0    6    زیر دیپلم
8/82    32    32/0    32    دیپلم
6/129    23    23/0    23    فوق دیپلم
8/15    36    36/0    36    لیسانس
    3    03/0    3    فوق لیسانس و بالاتر
360=360Pix
100=%Pi 
1=Pi 
100=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به تحصیلات, 6 درصد زیر دیپلم 32 درصد دیپلم 23 درصد فوق دیپلم 36 درصد لیسانس 3 درصد فوق لیسانس و بیشتر می باشد.
جداول شماره 3
-سوال مربوط به تحصیلات همسر
360Pix    Pi%    Pi    Fi    تحصیلات همسر
4/14    4    04/0    4    زیر دیپلم
6/75    21    21/0    21    دیپلم
6/75    21    21/0    21    فوق دیپلم
6/165    46    46/0    46    لیسانس
8/28    8    08/0    8    فوق لیسانس و بالاتر
360=360Pix
100=%Pi 
1=Pi 
100=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به تحصیلات همسر, 4 درصد زیر دیپلم, 21 درصد دیپلم, 21 درصد فوق دیپلم, 46 درصد لیسانس, 8 درصد فوق لیسانس و بالاتر می باشد.
جداول شماره 4
-سوال مربوط به شغل یا سمت
360Pix    Pi%    Pi    Fi    شغل یا سمت
2/151    42    42/0    42    موسسات دولتی
108    30    30/0    30    کارمند آموزش و پرورش
8/100    28    28/0    28    کارمند بیمارستان
360=360Pix
100=%Pi 
1=Pi 
100=%Fi
تفسیر: با توجه به مدل بالا 42 درصد از جامعه آماری ما را زنان شاغل در موسسات دولتی و 30  درصد زنان شاغل در آموزش و پرورش و 28 درصد زنان شاغل در بیمارستان تشکیل می دهند.
جداول شماره 5
-سوال مربوط به نوع استخدام
360Pix    Pi%    Pi    Fi    نوع استخدام
162    45    45%    45    رسمی
36    10    10%    10    غیررسمی
162    45    45%    45    قراردادی
360=360Pix
100=%Pi 
1=Pi 
100=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به نوع استخدام 45 درصد رسمی و 10 درصد غیررسمی و 45 درصد قراردادی می باشد.
جداول شماره 6
-سوال مربوط به ساعت کاری
360Pix    Pi%    Pi    Fi    ساعت کاری
4/176    49    49%    49    تمام وقت
4/158    44    44%    44    پاره وقت
2/25    7    7%    7    سایر موارد
360=360Pix
100=%Pi 
1=Pi 
100=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به ساعت کاری 49 درصد تمام وقت 44 درصد پاره وقت و 7 درصد سایر موارد می باشد.
جداول شماره 7
-سوال مربوط تاثیر ساعت کاری بر وظایف مادری و رهبری
360Pix    Pi%    Pi    Fi    ساعت کاری و تاثیر وظایف مادری و همسری
6/39    11    11%    11    بسیار زیاد
8/118    33    33    33    زیاد
8/136    38    38%    38    تاحدودی
6/57    16    16%    16    کم
2/7    2    2%    2    خیلی کم و هیچ
360=360Pix
100=%Pi 
1=Pi 
100=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال تاثیر ساعت کار بر وظایف مادری و همسری 11 درصد بسیار زیاد و 33 درصد زیاد و 38 درصد تا حدودی و 16 درصد کم 2 درصد خیلی کم و هیچ می باشد.
جداول شماره 8
-سوال مربوط ثاثیر ساعت کاری بر وظایف مادری و رهبری
360Pix    Pi%    Pi    Fi    تعداد فرزندان
180    50    50%    50    1 فرزند
108    30    30%    30    2 فرزند
2/61    17    17%    17    3 فرزند
8/10    3    3%    3    4 فرزند
0    0    0%    0    5 فرزند
360=360Pix
100=%Pi 
1=Pi 
100=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال تعداد فرزندان 50 درصد 1 فرزند, 30 درصد 2 فرزند, 17 درصد 3 فرزند, 3 درصد 4 فرزند, 0 درصد 5 فرزند و بیشتری باشد.
جداول شماره 9
-سوال مربوط به میزان درآمد شخصی
360Pix    Pi%    Pi    Fi    میزان درآمد شخصی
6/3    1    1%    1    50 هزار تومان
4/32    9    9%    9    100-50 هزار تومان
126    35    %35    35    150-100 هزار تومان
6/111    31    31%    31    200-150 هزار تومان
6/84    24    24%    24    200 هزار تومان و بیشتر
360=360Pix
100=%Pi 
1=Pi 
100=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال میزان درآمد شخصی 1 درصد, 50 هزار تومان 1 درصد 100-50 هزار تومان, 35 درصد 150-100 هزار تومان, 31 درصد 200-150 هزار تومان, 24 درصد 200 هزار تومان و بیشتر.
جداول شماره 10
-سوال مربوط به میزان درآمد همسر
360Pix    Pi%    Pi    Fi    میزان درآمد همسر
6/3    1    1%    1    50 هزار تومان
2/7    2    2%    2    100-50 هزار تومان
2/25    7    7%    7    150-100 هزار تومان
8/100    28    %28    28    200-150 هزار تومان
2/223    62    62%    62    200 هزار تومان و بیشتر
360=360Pix
100=%Pi 
1=Pi 
100=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال درآمد همسر 1 درصد 50 هزار تومان, 2 درصد 100-50 هزار تومان 7 درصد 150-100 هزار تومان, 28 درصد 200-150 هزار تومان, 62 درصد 200 هزار تومان و بیشتر می باشد.
جداول شماره 11
-سوال مربوط به نوع مسکن
360Pix    Pi%    Pi    Fi    نوع مسکن
18    5    5%    5    شخصی – ویلائی
2/115    32    32%    32    شخصی – اپارتمانی
2/133    37    37%    37    رهن و اجاره
4/68    19    19%    19    سازمانی
2/25    7    7%    7    سایر موارد
360=360Pix
100=%Pi 
1=Pi 
100=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال نوع مسکن 5 درصد شخصی – ویلائی, 32 درصد شخصی – اپارتمانی, 37 درصد رهن و اجاره, 19 درصد سازمانی, 7 درصد سایر موارد.
جداول شماره 12
-سوال مربوط به محل سکونت
360Pix    Pi%    Pi    Fi    محل سکونت
4/104    29    29%    29    شمال شهر
2/115    32    32%    32    جنوب شهر
2/43    12    12%    12    مرکز شهر
2/61    17    17%    17    شرق شهر
36    10    10%    10    غرب شهر
360=360Pix
100=%Pi 
1=Pi 
100=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال محل سکونت 29 درصد شمال شهر, 32 درصد جنوب شهر, 12 درصد مرکز شهر, 17 درصد شرق شهر, 10 درصد غرب شهر می باشد.
جداول شماره 13
-سوال مربوط به احترام در معاشرت
360Pix    Pi%    Pi    Fi    احترام در مشارکت
8/64    18    18%    18    بسیار زیاد
4/140    39    39%    39    زیاد
6/147    41    41%    41    تا حدودی
2/7    2    2%    2    کم
0    0    0%    0    خیلی کم و هیچ
360=360Pix
100=%Pi 
1=Pi 
100=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال احترام در معاشرت 18 درصد بسیار زیاد, 39 درصد زیاد, 41 درصد تا حدوید, 2 درصد کم, 0 درصد خیلی کم و هیچ می باشد.
جداول شماره 14
-سوال مربوط به پذیرش عقاید
360Pix    Pi%    Pi    Fi    پذیرش عقاید
2/25    7    7%    7    بسیار زیاد
6/165    46    46%    46    زیاد
4/140    39    39%    39    تا حدودی
8/28    8    8%    8    کم
0    0    0%    0    خیلی کم و هیچ
360=360Pix
100=%Pi 
1=Pi 
100=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به پذیرش عقاید, 7 درصد بسیار زیاد, 46 درصد زیاد, 39 درصد تا حدودی, 8 درصد کم و 0 درصد خیلی کم و هیچ می باشد.
جداول شماره 15
-سوال مربوط به مفید بودن اشتغال
360Pix    Pi%    Pi    Fi    مفید بودن اشتغال
6/129    36    36%    36    بسیار زیاد
8/172    47    47%    47    زیاد
54    15    15%    15    تاحدودی
36    1    1%    1    کم
0    0    0%    0    خیلی کم و هیچ
360=360Pix
100=%Pi 
1=Pi 
100=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال مفید بودن اشتغال 36 درصد بسیار زیاد 47 درصد زیاد, 15 درصد تا حدودی 1 درصد کم 0 درصد خیلی کم و هیچ می باشد.
جداول شماره 16
-سوال مربوط به به ارزش گذاری اشتغال
360Pix    Pi%    Pi    Fi    ارزش گذاری اشتغال
18    5    5%    5    بسیار زیاد
2/115    32    32%    32    زیاد
2/133    37    37%    37    تاحدودی
4/68    19    19%    19    کم
2/25    7    7%    7    خیلی کم و هیچ
360=360Pix
100=%Pi 
1=Pi 
100=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به ارزش گذاری اشتغال 49 درصد بسیار زیاد 40 درصد زیاد 9 درصد تا حدودی 2 درصد کم 0 درصد خیلی کم و هیچ
جداول شماره 17
-سوال مربوط به اعتماد بنفس
360Pix    Pi%    Pi    Fi    اعتماد بنفس
6/93    26    26%    26    بسیار زیاد
8/172    48    48%    48    زیاد
8/82    23    23%    23    تاحدودی
2/7    2    2%    2    کم
6/3    1    1%    1    خیلی کم و هیچ
360=360Pix
100=%Pi 
1=Pi 
100=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به اعتملاد به نفس, 26 درصد بسیار زیاد, 48 درصد زیاد, 23 درصد تا حدودی, 2 درصد کم, 1 درصد خیلی کم و هیچ می باشد.
جداول شماره 18
-سوال مربوط به الگوپذیری
360Pix    Pi%    Pi    Fi    الگوپذیری
4/32    9    9%    9    بسیار زیاد
8/82    23    23%    23    زیاد
4/140    39    39%    39    تاحدودی
6/57    16    16%    16    کم
8/46    13    13%    13    خیلی کم و هیچ
360=360Pix
100=%Pi 
1=Pi 
100=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به الگوپذیری, 9 درصد بسیار زیاد, 23 درصد زیاد, 39 درصد تا حدودی, 16 دبرصد کم و 13 درصد خیلی کم و هیچ می باشد.
جداول شماره 19
-سوال مربوط به تصمیم گیری
360Pix    Pi%    Pi    Fi    تصمیم گیری
8/100    28    28%    28    بسیار زیاد
8/154    43    43%    43    زیاد
6/75    21    21%    21    تاحدودی
6/21    6    6%    6    کم
2/7    2    2%    2    خیلی کم و هیچ
360=360Pix
100=%Pi 
1=Pi 
100=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به تصمیم گیری, 28 درصد بسیار زیاد 43 درصد زیاد, 21 درصد تا حدودی, 6 درصد کم, 2 درصد خیلی کم و هیچ می باشد...

لینک کمکی