دانلود فایل ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 دانلود فایل ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس متوسطه دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس متوسطه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده تحقیق

امروزه, استرس یا فشار روانی, یکی از مسائل همه گیری است که انسانها به آن مبتلا می‌باشند. دامنه نفوذ استرس از زندگی فردی به زندگی سازمانی سریع است. عوامل فشار روانی (استرس زاها), هرآنچه که باشند, در موقعیت های مختلف آثار و عواقبی را برای انسان به همراه دارند. در این میان, مدیران را یکی از حساسترین قشرها در برابر فشار روانی معرفی نموده اند. (ابزری, 1379, ص 115)
تحقیق حاضر به منظور ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی دبیرستانهای شهر تهران تهیه و تدوین گردیده است. برای انجام این تحقیق, یک سوال اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردید که سوال اصلی عبارتست از: از نظر مدیران آموزشی, از عوامل امکانات فیزیکی نامناسب, سنگینی کار, عدم امکان رشد حرفه ای, روابط نامناسب کاری, ویژگیهای نقش و مسائل و مشکلات مالی, کدام تاثیر بیشتری در ایجاد استرس دارند؟
در فرضیات فرعی تحقیق به مقایسه نظرات مدیران زن و مرد, متخصص و غیرمتخصص و بر سابقه و کم سابقه پرداخته شده است جامعه آماری تحقیق, شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 82-81 می باشد, که از بین آنها, 174 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی- سهمیه ای با استناد به جدول مورگان انتخاب شدند, به منظور انجام پژوهش, پرسشنامه ای با 35 سوال از نوع بسته با استفاده از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت, در بین مدیران مدارس پنج منطقه از مناطق 19 گانه آموزش و پرورش تهران توزیع گردید و پس از جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات, با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصل از آزمون سوال تحقیق نشان داد که میزان اهمیت و تاثیر عوامل فشارزا به صورت زیر می باشد: مسائل و مشکلات مالی (با میانگین رتبه ای 59/4 بعنوان مهمترین منبع فشارزا), عدم امکان رشد حرفه ای (با میانگین رتبه ای 71/3), روابط نامناسب کاری (با میانگین رتبه ای 47/3), سنگینی کار (با میانگین رتبه ای 40/3), ویژگیهای نقش (با میانگین رتبه ای 14/3) و امکانات فیزیکی نامناسب (با میانگین رتبه ای 70/2 بعنوان کم اهمیت ترین منبع فشارزا). در مورد فرضیات فرعی: 1- تفاوت بین دیدگاه مدیران آموزشی زن و مرد راجع به عوامل استرس زا فقط در مورد عامل روابط نامناسب کاری معنادار است. 2- تفاوت بین دیدگاه مدیران آموزشی متخصص و غیرمتخصص فقط در مورد عامل سنگینی کار معنادار است. 3- تفاوت بین دیدگان مدیران با سنوات خدمت کم و سنوات خدمت زیاد معنادار نیست.


فهرست مطالب                                         

فصل اول- کلیات تحقیق
مقدمه    1
بیان مساله    2
ضرورت و اهمیت موضوع    3
اهداف پژوهش    4
سوال و فرضیات پژوهش    5
تعریف واژه های اساسی    6
فصل دوم- مبانی نظری تحقیق
مقدمه    9
تاریخچه استرس    10
استرس    13
ماهیت فشار روانی    15
نظریه های استرس    16
    استرس بعنوان پاسخی درونی    16
    عوامل محیطی استرس    18
    استرس بعنوان کنش متقابل    18
    مدل خبرپردازی    20
    مقابله بعنوان پاسخی درونی    21
    مقابله متکی بر منابع محیط    22
    مقابله از راه کنش متقابل    22
فیزیولوژی فشار روانی    23
شخصیت نوع B,A    26
علائم و نشانه های استرس    27
عوامل موثر در تشدید یا کاهش فشار روانی    29
علل استرس    30
ده فرمان برای کنترل استرس    32
استرس شغلی    34
تقسیم بندی مشاغل برحسب استرس    36
رابطه میان استرس و قابلیت اجرای کار    37
عوامل استرس زای شغلی    39
1. حوزه اجتماعی و فرهنگی    40
    از خود بیگانگی و بی‌هنجاری    40
    آب و هوا, رژیم غذایی و عوامل مشابه آن    41
    جابجایی مکرر    41
    رانندگی    41
    زندگی در شهر در مقایسه با زندگی در روستا    41
2. حوزه خانواده    42
3. حوزه شغلی    43
    ویژگیهای نقش    44
    ویژگیهای شغل    46
    روابط میان- فردی    47
    جو و ساختار سازمانی    48
    روشهای مدیریت منابع انسانی و فن آوری و خصوصیات مادی    49
    فن آوری خصیصه های مادی    51
هزینه های استرس شغلی    53
استراتژیهای مقابله با استرس در سازمان    54
پیشنه تحقیقات    56
تحقیقات خارجی    56
تحقیقات داخلی    59
خلاصه فصل     62
فصل سوم- روش تحقیق
مقدمه    64
روش تحقیق    64
جامعه تحقیق    65
نمونه و روش نمونه گیری    65
روش و ابزار گردآوری اطلاعات    67
پرسشنامه    68
تعیین اعتبار و روایی    69
روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها    70
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
مقدمه    72
الف- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی    72
ب- بررسی آماری سوال و فرضیات تحقیق    83
    بررسی آماری سوال اصلی تحقیق    83
    بررسی آماری فرضیات تحقیق    84
نتیجه گیری    90
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه    91
خلاصه    92
نتیجه گیری    93
پیشنهادات    97
    پیشنهادات اجرایی    97
    پیشنهادات پژوهش    98
محدودیتهای تحقیق    99
منابع فارسی    100
منابع لاتین    104
ضمائم   

 

منابع فارسی
 
1. آر. راس, رندال و آلتمایر, الیزابت ام, استرس شغلی, غلامرضا خواجه پور (مترجم). تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. چاپ اول, 1377.
2. ابزری, مهدی وابراهیمی کنی,الهام. بررسی آثار فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی بر کیفیت تصمیم گیری مدیران. دانش و پژوهش. شماره سوم, بهار 1379.
3. احمدی, اسداله. بررسی برخورداری مدیران مدارس متوسطه از مهارتهای مدیریت و رابطه آن با اثربخشی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه شهید بهشتی, 1381.
4. احمدی, عباداله. منابع استرس مدیران آموزشی و مقایسه آن در بین زنان و مردان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی, دانشگاه علامه طباطبایی, 1374.
5. استورا. تنیدگی یا استرس. پریرخ دادستان (مترجم). تهران: انتشارات رشد, 1377.
6. الیوت, روبرت. فشارهای روحی. شاهرخ وزیری (مترجم). تهران: نشر مترجم, 1370.
7. باترا, پرومود. رهایی از استرس. محمدرضا شیدفر (مترجم). مشهد: نشر سیاوش, 1375.
8. بست, جان. روشهای تحقیق در علوم تربیتی ورفتاری. پاشا شریفی و طالقانی (مترجمین). تهران: انتشارات رشد, 1376.
9. بوشهری, احمد. استرس و مدیریت. مدیریت. شماره 24, بهار 1376.
10. ترکاشوند, جمیله. بررسی عوامل فشارزای مدیران آموزشی در ارتباط با نقش مدیر, عوامل گروهی و مسائل مالی و تجهیزات آموزشگاه, پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی, 75-1374.
11. جعفری, پرویز. بررسی رابطه بین استرس و عملکرد مدیران مدارس شهرستان بناب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه علوم طباطبایی, 1379.
12. خاکی, غلامرضا. راهنمای طرح و تدوین و نقد تحقیق. جلد اول. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی, 1381.
13. دلاور, علی. روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش, 1375.
14. رستمی نیا, طاهره. عوامل موجد فشارهای عصبی در کارمندان دانشگاه تربیت مدرس, پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس, 1378.
15. رشیدی, محمدمهدی. فشار روانی درمحیط کار. مدیریت. شماره 36 و 37, شهریور 1378.
16. زارع نژاد, محمد. بررسی میزان فشار روانی مدیران و رابطه آن جو سازمانی دبیرستانهای پسرانه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران, 74-1373.
17. سراج, معصومه. بررسی علل و عوامل استرس مدیران مناطق 19 گانه تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی, دانشگاه علامه طباطبائی, 1378.
18. سرمد, زهره و بازرگان, عباس. روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات ترمه, 1379.
19. سلیمی, قربانعلی و قضاوی, منصوره. بررسی عوامل مؤثر بر استرس شغلی از دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستانهای دولتی شهر اصفهان. دانش و پژوهش, شماره 5, پاییز 1379.
20. سیفی, شهلا. مدیریت استرس. استاندارد و کالاهای ایرانی. شماره 84, شهریور 1377.
21. طوسی,محمدعلی. فشار در سازمانها. مدیریت دولتی. دوره جدید, شماره ششم, 1375.
22. علوی, امین اله, فشارهای عصبی و روانی در سازمان. مدیریت دولتی. دوره جدید, شماره بیستم, 1376.
23. علوی, امین الله. روانشناسی مدیریت. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی, 1370.
24- غفوریان, هما. عوامل استرس‌زا در مدیران. تدبیر. شماره 86, مهر 1377.
25- کراس, بلو و شیلد. روانشناسی استرس. عباس چینی (مترجم), تهران: نشر ترمه, 1371.
26- کراون, جین و وراد, ول. غلبه بر استرس. بابک مهرآئین (مترجم). مشهد, انتشارات جاودان خرد, 1373.
27- کرلینجر, فرد, مبانی پژوهش در علوم رفتاری. حسن پاشا شریفی, جعفرنجفی زند (مترجمین). تهران: انتشارات آوای نور, 1376.
28- کوپر, کاری. مدیریت عوامل روانی ـ اجتماعی محیط کار. محمد نقی براهنی (مترجم). تهران: نشر رسانش, 1379.
29- کوپر, کاری. غلبه بر اضطراب. ماشا الله مدیحی (مترجم). تهران: نشر یادآوران, 1370.
30- کیانی, کاووس. بررسی عوامل فشارهای عصبی مدیران و تأثیر آن بر بهره وری فردی سازمان جهاد سازندگی استان فارس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس, 1374.
31- لو, هنری و پیر. استرس دائمی. عباس قریب(مترجم). مشهد: نشر درخشش, 1371.
32- لوتانز, فرد. رفتار سازمانی. غلامعلی سرمد (مترجم). تهران: انتشارات مؤسسه بانکداری ایران, 1372.
33- ملکوتی, کاظم. بررسی ارتباط استرسهای شغلی و اختلالات افسردگی و اضطراب در کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. اندیشه و رفتار, شماره 3 و 2, 1374.
34- نزهت, محمدرضا. بررسی میزان و منابع استرس شغلی مدیران آموزشی استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز, 1375.
35- هاشمی, حسین, اثرات فشار روانی بر عملکرد مدیران مدارس متوسطه استان سمنان. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی, 1374.
36- هومن, حیدرعلی. شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه‌های پژوهش), تهران: انتشارات پارسا, چاپ سوم, 1376.
37- هیلگارد واتکینسون. زمینه روانشناسی. محمد نقی براهنی (ترجم). تهران: انتشارات رشد, 1370.
38- یغما, جواد. تبیین زمینه‌های سازمانی پدیدآورنده تنش روانی در شهرداری مشهد و ارائه راهکار جهت کاهش آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی, دانشکده علوم اداری دانشگاه شهید بهشتی, 1382.
 
منابع لاتین

1. Blankinship, David A. Personality Priorities, stress Management, and the Research Administratior, SRA Journal V26 n3-4 P29-35 win – SPr 1994-1995.

2. Brewer, Kristine c. Managing stress. National press publications, Inc. chester and Printed in Great Britain – 1997.

3. Chaplain, Roland P. stress and Job staisfaction among Primary Headteachers: A Question of Balance?
Journal – Citation: Education: Educational Management & Administration, V29 n2 P197-215 Apr2001.
 
4. Long, Bonitac. stress in the work place : Eric Oige st. Eric # : ED 414521-1995.

5.Morrow, Carol. Stress in an International School: one Administrators Approach to Its Management, International Schools Journal n27 P18-26 & Pr 1994.

6. Pollak, Ave. stress Management. ERIC#: ED368974. 1994.

7. Shapiro, Shanunal, and ... , Stress Management in Medical Education: A Review of the Literature, Academic Medicine V75 n7 P748-59 Jul 2000.

8. Torell, Joseph A. Sex Roles and Perceived Job Stress of washington Elementary Principal. ERIC# : ED324765 – 1990.

لینک کمکی