دانلود فایل بررسی ماده 22 قانون ثبت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 دانلود فایل بررسی ماده 22 قانون ثبت دارای 211 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود فایل بررسی ماده 22 قانون ثبت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
                                       
مقدمه   
فصل اول: حق عینی   
مبحث اول: اموال   
گفتار اول: مفهوم مال   
الف: اعتباری است   
ب: نسبی است   
گفتار دوم: اموال و حقوق مالی   
گفتار سوم: خصائص و مصادیق اموال   
الف: خصائص   
ب: مصادیق   
گفتار چهارم: اقسام اموال   
الف: اموال مادی   
ب: اموال غیر مادی   
گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال   
الف: حق عینی   
ب: حق دینی   
مبحث دوم: صاحبان اموال   
گفتار دوم: تابعیت  اشخاص   
مبحث سوم: تصرف در اموال   
گفتار اول: حق عین ومالکیت   
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده حق عینی   
گفتار سوم: راههای ایجاد حق عینی   
الف: راههای ارادی   
ب: راههای غیر ارادی   
گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالکیت   
الف: مالکیت   
ب: رابطه تصرف با مالکیت   
گفتار پنجم: قاعده ید   
الف: ویژگیهای قاعده ید   
1-تعریف قاعده ید و مفهوم آن   
2-ید و علم اصول   
3-ید و فرض قانونی   
4-اماریت ید   
5-ید و انواع حقوق عینی   
6-اماره ید و علم قاضی   
ب: عناصر ید مالکانه   
گفتار ششم: ضمان ید   
الف: شرائط ایجاد ضمان ید   
ب: عناصر ضمان ید   
گفتار هفتم: غصب   
الف: تعریف و مختصات   
ب: عناصر غصب   
گفتار هشتم: ید امانی   
الف: تعریف   
ب: عناصر ید امانی   
فصل دوم: اموال غیر منقول و ثبت آن   
مبحث اول: املاک   
گفتار اول: خصائص و انواع   
الف: خصائص   
ب: انواع   
گفتار دوم: عناصر اموال غیر منقول   
الف: عنصر مالکیت   
1-مالکیت عین و منافع   
2-مالکیت مفروز و مشاع   
3-مالکیت عمومی و خصوصی   
ب: عنصر ملک   
1-عرصه   
2-اعیان   
گفتار سوم: حقوق مالکین اموال غیر منقول و پایه های قانونی آن   
الف: حقوق مالکین اموال غیر منقول   
ب: پایه های قانونی   
1-مالکیت در قانون اساسی   
2-مالکیت در قانون مدنی   
3-مالکیت در قانون ثبت اسناد و املاک   
گفتار چهارم: تحدید مالکیت اموال غیر منقول   
الف: تحدید ناشی از ضمان قهری   
ب: تحدید قراردادی   
1-تحدید موقت   
2-تحدید دائم   
گفتار پنجم: تحدید مالکیت در عین اموال غیر منقول   
الف: اشاعه   
ب: حق ارتفاق   
ج: حریم املاک   
د: حق رهن   
گفتار ششم: تحدید در منافع اموال غیر منقول   
الف: حق کسب و پیشه و حق سرقفلی   
ب: حق زارعانه   
مبحث دوم: ثبت مقدماتی املاک   
گفتار اول: ثبت عمومی   
گفتار دوم: وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد ثبت عمومی   
الف: نشر آگهی موضوع ماده 9 ق.ث.    
ب: نشر آگهی  موضوع ماده 10 ق.ث.    
ج: توزیع اظهارنامه ثبتی   
د: تشکیل پرونده ثبتی و تعیین پلاکتهای اصلی و فرعی   
ن: نشر آگهی موضوع ماده 11 ق.ث.    
و: نشر آگهی موضوع ماده 14 ق.ث.    
هـ: صدور سند مالکیت   
گفتار سوم: وظایف صاحبان و متصرفین قانونی املک در مورد ثبت عمومی   
الف: ارائه دلایل مثبت  مالکیت   
ب: دفاع از تقاضای ثبت   
ج: پرداخت هزینه های قانونی   
گفتار چهارم: احاله اعتراض به مراجع قضائی   
الف: اعتراض به ثبت ملک   
ب: اعتراض به تحدید حدود   
ج: اعتراض صاحب حق ارتفاق   
د: اعتراض سایر ذوی الحقوق   
مبحث سوم: آثار ثبت املاک   
گفتار اول: آثار درخواست ثبت و صدور سند مالکیت   
الف: آثار درخواست ثبت   
ب: آثار صدور سند مالکیت   
گفتار دوم: عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک   
الف: عنصر اول ‹‹ملک››   
ب: عنصر دوم ‹‹رعایت قانون››   
ج: عنصر سوم ‹‹دولت››   
د: عنصر چهارم ‹‹دفتر املاک››   
ن: عنصر پنجم ‹‹مالک››   
و: عنصر ششم ‹‹انتقال ارادی››   
هـ: عنصر هفتم ‹‹انتقال قهری››   
گفتار سوم: ارزش اثباتی مندرجات دفتر املاک   
الف: دفتر املاک و امارات قانونی   
ب: دفتر املاک و شهادت شهود   
گفتار چهارم: طرح یک مسئله   
گفتار پنجم: ثبت املاک و مرور زمان   
فصل سوم: اسناد   
مبحث اول: اعتبار و قدرت اجرائی اسناد   
گفتار اول: ارزش اثباتی اسناد   
الف: اسناد رسمی   
ب: اسناد عادی   
ج: اسنادی که در حکم سند رسمی هستند   
گفتار دوم: قدرت اجرائی   
الف: صدور اجرائیه با اسناد تجاری   
ب: صدور اجرائیه به وسیله اظهارنامه   
ج: تخلیه اماکن استیجاری   
مبحث دوم: سقوط اعتبار اسناد   
گفتار اول: ابطال اسناد   
الف: جعل   
ب: اسناد مالکیت معارض   
گفتار دوم: سقوط رسمیت سند و تبدیل آن به سند عادی   
الف: عدم رعایت مقررات مربوط به ظاهر سند   
ب: عدم صلاحیت مامور تنظیم کننده سند رسمی   
گفتار سوم: انتفا ‌ موضوع اسناد   
الف: انتفا موضوع اسناد با اراده متعاملین یا یکی از آنان   
ب: انتفا موضوع اسناد به وسیله وضع قانون   
گفتار چهارم: فقدان سند مالکیت   
مبحث سوم: اسناد مربوط به معاملات   
گفتار اول: مقررات مربوط به ظاهر سند رسمی   
الف: نحوه ثبت و تحریر   
ب: امضای متعاملین شهود و سر دفتر   
گفتار دوم: شرایط اساسی صحت معامله   
الف: قصد و رضای طرفین معامله   
ب: اهلیت طرفین معامله   
ج: موضوع معین که مورد معامله است   
د: مشروعیت جهت معامله   
گفتار سوم: طرح یک مسئله   
گفتار چهارم: آثار ثبت اسناد معاملات غیر منقول   
گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غیر منقول که در خارج از کشور تنظیم شده باشد   
گفتار ششم: اسناد قابل درج در دفتر املاک   
الف: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک ثبت می شوند.    
1- سند انتقال قطعی   
2- ثبت ملک به نام وارث   
 3-ثبت ملک به نام موصی له   
ب: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک قابل ثبت نیست   
1- سند نکاح   
 2- سند اقرار   
3- مدارکی که دال بر اخذ به شفعه است   
4- اسناد عادی که اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است   
5- سند وکالت   
فصل چهارم: دولت و اموال غیر منقول   
مبحث اول: هیئت ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول   
گفتار اول: هیئت نظارت و شورایعالی ثبت   
الف: وظایف هیئت های نظارت   
1-اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است   
2-کشف اشتباه بعد از ثبت ملک در دفتر املاک   
3-اشتباه در مفاد اسناد رسمی   
4-شکایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی   
گفتار دوم: آرا وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری   
الف: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به آرا ‌ شورایعالی ثبت   
ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستری   
گفتار سوم: هیئت های حل اختلاف   
گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات   
الف: مشخصات اراضی موات   
ب: اقسام زمین موات   
1-موات بالاصاله   
2-موات بالعرض   
ج: مرجع تشخیص اراضی موات شهری   
د: مرجع تشخیص اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها   
گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع   
الف: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع   
ب: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع   
ج: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع   
گفتار ششم: مراچع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری
و خارج از محدوده شهرها   
الف:‌ کاربری اراضی شهری   
ب: کاربری اراضی واقع در خارج از محدده شهرها   
مبحث دوم: تغییرات کمی و کیفی در اموال غیر منقول   
گفتار اول: تفکیک و افراز   
الف:‌ افراز   
1-طبیعت غیر قابل افراز املاک   
2-منع قانونی   
ب: تفکیک   
گفتار دوم: احداث و ثبت اعیان   
الف: پروانه ساختمان   
ب: الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمان در خصوص املاکی که طرحهای
عمومی و عمرانی قرار گرفته اند.    
گفتار سوم: مساحت املاک   
الف: ثبت مساحت   
ب: اضافه مساحت در نقل و انتقال املاک   
مبحث سوم: محدودیت و ممنوعیت در انتقال اموال غیر منقول   
گفتار اول: محدودیت در نقل و انتقال املاک   
الف: محدودیت در انتقال عین مال غیر منقول   
ب: محدویت در انتقال حقوق مربوط به املاک   
ج: محدودیت اتباع خارجه در تملک اموال غیر منقول   
گفتار دوم: ممنوعیت انتقال املاک   
الف: توقیف املاک ثبت شده   
ب: توقیف املاکی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت هستند   
ج: توقیف املاک ثبت نشده   
گفتار سوم: معامله معارض   
گفتار چهارم: طرح یک مسئله   
الف:‌ استدلال اول   
ب: استدلال دوم   
فصل پنجم: قطع رابطه مالکیت   
مبحث اول: قطع ارادی رابطه مالکیت   
گفتار اول: عقد و اقاله   
 چکیده
 
با اقرار به مالکیت خداوندی که اموال این عالم را به امانت به ابنا ‌ بشر سپرده است, اماناتی که دیر یا زود به مالک حقیقی آن باز خواهد گشت. هم اوست که نظم را در این عالم گسترده و نظم را قرین عدل قرار داده وعدل عصاره هستی است.
غذا و مسکن از مهمترین نیازهای مادی بشر است و زمین یکی از ارکان تولید غذا ومسکن می‌باشد. اهمیت این موضوع دولت ها را به فکر چاره جوئی انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالکیت و انتقال اموال غیر منقول, حل اختلافات ناشی از این اموال نیز متکی بر دلایل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصیه ضرورت دارد. وقایع مهم زندگی اشخاص چون تولد, ازدواج, وفات واجد آثار حقوقی و اجتماعی است. اموال با دوام و گران قیمت نیز حاصل تلاش افراد در طول حیات می‌باشد و ثبت آنها نه تنها حافظ حقوق و منافع صاحبان آن است بلکه منافع اجتماعی نیز در آن مستتر می‌باشد.
در این رساله سعی بر این است که موضوع مالکیت اموال غیرمنقول از امارات و دلایل مثبت مالکیت تمیز داده شود. مالکیت موضوع قوانین ماهوی و دلایل و امارات موضوع قوانین شکلی است هر چند تفکیک موضوعات ماهوی و شکلی در قوانین سابق ولاحق به درستی مراعات نشده است. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در طول هفت دهه از تصویب آن می‌گذرد بدون اصلاح و تغییر باقی مانده است. معذلک این ماده حاوی مطالبی است که بعداً در قوانین آیین دادرسی مدنی و امور حسبی به طور مسبوط مورد حکم مقنن قرار گرفته است. به بیان دیگر سیر تکاملی قوانین تمایز قوانین شکلی و ماهوی را بارزتر کرده است.
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک بدون آنکه متعرض مفهوم مالکیت باشد مبین اماره جدید در زمینه اثبات مالکیت اموال غیر منقول است. اسناد و سند رسمی جز ادله ای است که قانون مدنی در فصل ادله اثبات دعوی متذکر آن شده است, ولی به نظر می‌رسد سند مالکیت اموال غیر منقول اخص از اسناد رسمی موضوع قانون مدنی باشد.
 فهرست منابع و مآخذ

1-قران کریم
2- امامی ,‌ دکتر سیدحسن , کتاب حقوق مدنی ,‌جلد 1 , چاپ ششم , 1356 , ناشر کتابفروشی اسلامیه
-  امامی ,‌دکتر سید حسن , کتاب حقوق مدنی ,‌جلد 2 , چاپ سوم ,‌1364,‌ناشر کتابفروشی اسلامیه
-    امامی ,‌دکتر سیدحسن ,‌کتاب حقوق مدنی , جلد 3 , چاپ سوم , 1364, ناشر کتابفروشی اسلامیه
-     امامی ,‌دکتر سیدحسن ,‌کتاب حقوق مدنی , جلد 6 , چاپ ششم , 1364, انتشارات ابوریحان
3-جعفری لنگرودی , دکتر محمد جعفر ,‌کتاب حقوق اموال , چاپ اول 1368 ,‌انتشارات گنج دانش.
- جعفری لنگرودی ,‌دکتر محمد جعفر, ترمینولوژی حقوق , تاریخ انتشار خرداد 1363 , ناشر بنیاد راستاد
-    جعفری لنگرودی ,‌دکتر محمد جعفر, دانشنامه حقوقی , جلد 1 چاپ پنجم 1375, انتشارات گنج دانش
-     جعفری لنگرودی ,‌دکتر محمد جعفر , دانشنامه حقوقی , جلد 3 , چاپ پنجم 1375,‌انتشارات گنج دانش
-     جعفری لنگرودی ,‌دکتر محمدجعفر ,‌دانشنامه حقوقی ,‌جلد 4 , چاپ پنجم 1375 ,‌انتشارات گنج دانش
-     جعفری لنگرودی ,‌دکتر محمدجعفر ,‌دانشنامه حقوقی , جلد 5 ,‌چاپ پنجم 1375 ,‌انتشارات گنج دانش
4-حجتی اشرفی , غلامرضا . مجموعه قوانین حقوقی سال 1369, انتشارات گنج دانش.
-    حجتی اشرفی ,‌غلامرضا ,‌بخشنامه های ثبتی تا آبان 1376,‌انتشارات گنج دانش
5-سلجوقی , دکتر محمود ,‌کتاب حقوق بین الملل خصوصی ,‌جلد اول ,‌انتشارات دفتر خدمات حقوق بین الملل , سال 1370.
6- شمس , احمد, کتاب نظام حقوقی اراضی ملی شده , چاپ اول 1376, نشر دادگستر
7- شهری ,‌غلامرضا , کتاب حقوق ثبت اسناد املاک , چاپ سوم 1373 , انتشارات ماجد
8- شهیدی , دکتر مهدی ,‌کتاب سقوط تعهدات , چاپ سوم 1373 , ناشر کانون وکلای دادگستری
-    شهیدی , دکتر مهدی, کتاب مجموعه مقالات حقوقی , چاپ اول 1375 ,‌ناشر , نشر حقوقدان
9-ضیائی بیگدلی , دکتر محمدرضا, کتاب حقوق بین المللی عمومی ,‌چاپ هفتم , انتشارات گنج دانش
10- کاتوزیان , دکتر ناصر ,‌کتاب حقوق مدنی , معاملات معوض ,‌عقود تملیکی ,‌چاپ پنجم 1373,‌انتشارات مدرس.
-    کاتوزیان ,‌دکتر ناصر , کتاب حقوق مدنی ,‌قواعد عمومی قراردادها ,‌جلد دوم ,‌چاپ چهارم 1376 ,‌انتشارات مدرس
-     کاتوزیان ,‌دکتر ناصر , کتاب حقوق مدنی , نظریه عمومی تعهدات ,‌چاپ اول ,‌1374, مؤسسه نشر یلدا
-     کاتوزیان ,‌دکتر ناصر ,‌کتاب حقوق مدنی , ایقاع , چاپ دوم , 1377 , نشر دادگستر
-     کاتوزیان ,‌دکتر ناصر ,‌کتاب حقوق مدنی ,‌مقدمه – اموال , کلیات قراردادها ,‌جلد اول , چاپ پنجم,‌1351 ,‌انتشارات دانشگاه تهران.
-     کاتوزیان ,‌دکتر ناصر , کتاب حقوق انتقالی (تعارض قوانین در زمان ) چاپ سوم , 1375 , نشر دادگستر
-     کاتوزیان , دکتر ناصر , مجله کانون وکلای دادگستری شماره های 151-150
11-کامیار, غلامرضا, مجله کانون سر دفتران و دفتر یاران , شماره 12 , اردیبهشت خرداد 1378.
12- محقق داماد ,‌دکتر سیدمصطفی ,‌کتاب قواعد فقه ,‌بخش مدنی ,‌جلد 1 , چاپ ششم 1376, ناشر مرکز نشر علوم اسلامی
-    محقق داماد, دکتر سیدمصطفی , کتاب قواعد فقه , بخش مدنی , جلد 2 , چاپ دوم 1376 ,‌ناشر سازمان سمت
13-محمدی ,‌دکتر ابوالحسن ,‌کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی , چاپ دوم , 1356 , انتشارات دانشگاه تهران
-    محمدی ,‌دکتر ابوالحسن ,‌کتاب قواعد فقه , چاپ دوم 1374 , انتشارات یلدا
ب : نشریات
1-مجله کانون سردفتران و دفتر یاران شماره 14 ,‌مرداد , شهریور 1378
2- نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری , تیرماه 1374
-    نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری , شهریورماه 1374
-    نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری , تیرماه 1374
-       نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری , آذرماه 1374
-    نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری , دی ماه 1374

لینک کمکی